Esimerkkeja

Paikallinen sopiminen ja työlainsäädäntö


Ne työlainsäädännön pykälät, joista voidaan poiketa työntekijälle epäedullisempaan suuntaan ilman työehtosopimuksen määräyksiä, tunnistaa yleensä lain sanamuodosta ”Jollei muusta sovita…” tai ”Työnantaja ja työntekijä voivat sopia…”. Tällöin asiasta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken ilman luottamusmiestä.


Kiteytetysti työlainsäädännöstä löytyy monenlaisia määräyksiä:

 1. Pakottavia määräyksiä, joista ei voi poiketa työntekijälle epäedullisesti edes valtakunnallisella työehtosopimuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi irtisanomisperusteet.
 2. Puolipakottavia määräyksiä, joista voi poiketa ainoastaan työehtosopimuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi lisä- ja ylitöistä maksettavat korvaukset.
 3. Tahdonvaltaisia määräyksiä, joista voi poiketa työsopimuksella tai työehtosopimuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi irtisnaomisajat.

 

Palaa otsikoihin

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) eli työsuojelun valvontalaissa. Tietyistä lain asioista voidaan sopia joko valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä tai työpaikalla.


Liittojen välinen sopiminen

Työsuojelun yhteistoiminnasta voidaan sopia toisin kirjallisella sopimuksella, jonka osapuolina ovat työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset. Sama sopimismahdollisuus on myös julkisella sektorilla esimerkiksi valtion, kunnan ja kirkon neuvotteluviranomaisilla.


Edes valtakunnallisella työehtosopimuksella ei voida rajoittaa seuraavia valvontalaissa annettuja oikeuksia:

 • työsuojeluvaltuutetun oikeutta tietojen saantiin (32 §)
 • työsuojeluvaltuutetun oikeutta keskeyttää vaarallinen työ (36 §)
 • työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojaa (37 §)

eikä poistaa seuraavia laissa säädettyjä oikeuksia:

 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta (33 §)
 • työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö (34 § 1 mom. ja 3 mom.)
 • työsuojeluvaltuutetun oikeus ansion menetyksen korvaamiseen (35 §).


Työpaikalla sopiminen

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan olosuhteisiin soveltuvalla tavalla voidaan sopia myös paikallisesti työpaikalla. Osapuolina paikallisessa sopimuksessa ovat työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja. Mikäli työpaikalla ei ole valittu henkilöstön edustajaa, sopimuksen voi tehdä henkilöstö tai henkilöstöryhmä.


Sopimuksen on turvattava työntekijöille samantasoiset mahdollisuudet osallistua yhteistoiminnassa työsuojelua koskevien asioiden käsittelyyn. Sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen työntekijöiden edustajan on katsottava edustavan.


Työnantajan tulee ilmoittaa työpaikalla sovellettavasta sopimuksesta työntekijöille kirjallisesti. Sopimus työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.


Työsuojelun yhteistoimintaa koskevalla työpaikkatason sopimuksella ei voi rajoittaa seuraavia laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuja oikeuksia:

 • Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut (29 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedon saantiin (32 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta (33 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö (34 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvaaminen (35 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ (36 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja (37 §)
 • Työsuojelutoimikunnan jäsenen ajankäyttö ja korvaus (40 §)
 • Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimitila (41 §).


Palaa otsikoihin

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki (55/2001) on lähtökohtaisesti pakottavaa oikeutta. Työsopimuslaissa on myös säännöksiä, joista valtakunnalliset työnantaja- ja työntekijäyhdistykset voivat työehtosopimuksella sopia toisin. Työnantaja ja työntekijä voivat poiketa työsopimuksella ainoastaan niistä lainsäännöksistä, joissa on nimenomainen maininta sopimusoikeudesta.


Liittojen välinen sopiminen

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus valtakunnallisella työehtosopimuksella sopia toisin seuraavista työsopimuslain kohdista:

 • työsuhteen kestosta riippuvista työsuhde etuuksista (TSL 1 luku 5 §)
 • työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle (TSL 2 luku 5 §)
 • sairausajan palkasta (TSL 2 luvun 11 §)
 • palkanmaksuajasta ja -kaudesta (TSL 2 luvun 13 §)
 • lomauttamista koskevasta ennakkoselvityksestä ja työntekijän kuulemisesta (TSL 5 luku 3 §)
 • lomautusilmoituksesta (5 luvun 4 §)
 • työnantajan oikeudesta vähentää lomautusajan palkka irtisanomisajan palkasta (TSL 5 luku 7 § 2 mom.)
 • työntekijän takaisin ottamisesta (TSL 6 luvun 6 §)
 • työsopimuksen päättämismenettelystä (TSL 9 luku)
 • lomauttamisen perusteista; ei voida pidentää lomautuksen enimmäisaikaa eikä rajoittaa työn tarjoamisvelvollisuuden alueellista laajuutta (TSL 5 luvun 2 § 1 mom. 2 kohta ja 2 mom.).

Työpaikalla sopiminen

Työsopimuksella voidaan sopia toisin

 • yleisistä irtisanomisaikaa koskevista säännöksistä (TSL 6 luku 2 §) (irtisanomisaika voi olla enintään 6 kuukautta)
 • työsuhteen jatkamisesta työntekijän saavutettua irtisanomisiän
 • työnteosta äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana.


Palaa otsikoihin

Työaikalaki

Huomioi, että työaikalakia ollaan juuri uudistamassa. Uusi laki on tulossa keväällä 2018 ja siihen tullaan todennäköisesti lisäämään paikallisen sopimisen elementtejä. Alla oleva teksti koskee tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä.


Työaikalaki (605/1996) on lähtökohtaisesti pakottavaa oikeutta. Valtakunnallisilla työmarkkinaosapuolilla, on mahdollisuus työ- ja virkaehtosopimuksilla sopia useista työaikalain säännöksistä toisin. Myös työpaikalla voidaan sopia tietyistä asioista.


Liittojen välinen sopiminen

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus valtakunnallisella työehtosopimuksella sopia toisin seuraavista työaikalain kohdista:

 • säännöllisestä työajasta (6 §)
 • jaksotyöajasta (7 §)
 • moottoriajoneuvon kuljettajan työajasta (8 §)
 • työajaksi luettavasta ajasta ja varallaoloajasta (4 ja 5 §)
 • vuorokautista työaikaa lyhentävästä tai pidentävästä liukuma-ajasta liukuvaa työaikaa käytettäessä. (13 § 2 mom.)
 • lyhennettyä työaikaa koskevasta sopimuksen kestoajasta ja sisällöstä (15 § 2 mom.)
 • lisä- ja ylityökorvauksesta (22 – 25 §)
 • yötyöstä (26 § 1 mom.)
 • vuorotyöstä ja yövuoroista jaksotyössä (työaikalaki 27 §)
 • päivittäisistä lepoajoista (28 §)
 • vuorokausilevosta (29 §)
 • moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilevosta (30 §)
 • viikoittaisesta vapaa-ajasta (31 §)
 • viikoittaisesta vapaa-ajasta poikkeamisesta (32 §)
 • sunnuntaityöstä (33 § )
 • työajan tasoittumisjärjestelmästä (34 §)
 • työvuoroluettelosta (35 §).


Työpaikalla sopiminen

Työnantaja, jonka on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta, ja luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja, tai jollei tällaista ole valittu, niin henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä, voivat sopia säännöllisen työajan järjestelyistä työehtosopimuksessa määrätyllä tavalla ja määrätyissä rajoissa.


Sopimusta tehtäessä ei tarvitse noudattaa työehtosopimuksen sopijapuolten paikalliseen sopimuksen hyväksyttämiseen liittyviä määräyksiä. Työnantajan on varattava työntekijöille tilaisuus valita keskuudestaan edustaja ennen säännöllistä työaikaa koskevien sopimusneuvotteluiden aloittamista.


Työnantaja ja työntekijä voivat sopia säännöllistä työaikaa koskevan sopimuksen rajoissa sen yksityiskohtaisesta soveltamisesta. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös liukuvasta työajasta työaikalain mukaisesti.


Lisäksi, jos työehtosopimuksesta ei muuta johdu, työnantaja ja työntekijä voivat työaikalain nojalla sopia vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään yhdellä tunnilla. Työajan tulee tällöin tasoittua keskimäärin 40 tunniksi enintään 4 viikon ajanjaksona. Viikoittainen työaika voi olla enintään 45 tuntia.

Sopimus säännöllisestä työajasta on tehtävä kirjallisesti, jos sopimus on voimassa yli kaksi viikkoa. Alle kaksi viikkoa voimassa oleva sopimus voidaan tehdä suullisesti, jos osapuolet pitävät kirjallista sopimusta tarpeettomana, ellei työehtosopimus edellytä kirjallista sopimusta.


Palaa otsikoihin

Vuosilomalaki

Huomioi, että vuosilomalakia ollaan juuri uudistamassa. Alla oleva teksti koskee tällä hetkellä voimassa olevaa lakia.


Valtakunnallisilla työmarkkinaosapuolilla, on mahdollisuus työ- ja virkaehtosopimuksilla sopia useista vuosilomalain (162/2005) säännöksistä toisin. Myös työpaikalla voidaan sopia tietyistä asioista.


Liittojen välinen sopiminen

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus sopia toisin seuraavista vuosilomalain kohdista:

 • lomakaudesta (4 §)
 • työssäolon veroisesta ajasta, jos sovittu järjestely tarjoaa työntekijälle vähintään vuosilomalaissa säädettyä vastaavan pituiset vuosilomat. (7 §)
 • toistuvien määräaikaisten työsopimusten perusteella samalle työnantajalle töitä tehneen työntekijän oikeudesta vapaaseen (8 § 2 mom.)
 • vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta (9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 § ja 14 §)
 • 12 arkipäivää ylittävän vuosiloman jakamisesta pidettäväksi yhdessä tai useammassa jaksossa (21 §)
 • säästövapaasta (27 §)
 • talviloman sijoittamisesta muuhun työehtosopimuksessa sovittuun työajan lyhennykseen.

Työpaikalla sopiminen

Työnantaja saa soveltaa työehtosopimuksen vuosilomaa koskevia määräyksiä niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jotka eivät ole sidottuja työehtosopimukseen, mutta joiden työsuhteissa työnantajan on työehtosopimuslain (436/1946) mukaan noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä.

Työnantaja ja työntekijä voivat lisäksi vuosilomalain asettamissa rajoissa sopia

 • vuosiloman sijoittamisesta
 • 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä
 • 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman pitämisestä lyhennettynä työaikana (vain työntekijän aloitteesta).

 

Lähde: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, tyosuojelu.fi