Mita_on_paikallinen_sopiminen

Paikallinen sopiminen laajassa mielessä

Laajassa mielessä paikallinen sopiminen kattaa työpaikoilla kaiken toiminnan, jolla pyritään lisäämään työntekijöiden ja työnantajien välistä yhteisymmärrystä. Sopimisella työelämässä voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa osapuolet saavuttavat neuvotteluissa jonkinlaisen yhteisymmärryksen käsillä olevasta tilanteesta ja sen merkityksestä. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai yrityksissä tapahtuvaa sopimista.


Työpaikoilla voidaan paikallisesti sopia työntekijän kannalta paremmista työsuhteen ehdoista, kuin mitä laki ja alaa koskeva työehtosopimus edellyttävät. Paremmista ehdoista voidaan sopia myös yksittäisen työntekijän työsopimuksessa.


Paikallinen sopiminen voi koskea myös sellaisia asioita, joista ei ole säännöksiä tai määräyksiä työlaeissa, työehtosopimuksissa tai työsopimuksissa. Esimerkkeinä voidaan mainita etätyö, liikkuva työ, työkyky- ja työhyvinvointiasiat. Paikallisesti voidaan sopia työnantajan niin halutessa myös asioista, jotka sinänsä kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.


Käytännössä kaikesta voidaan sopia siis sopia paikallisesti – kunhan sopimus on työntekijöiden kannalta parempi kuin lain tai työehtosopimuksen minimiehdot. Joskus voi olla tulkinnanvaraista, mikä on parempi. Jos se ei ole selkeää, ei tule sopia.