Sopimuksen_tekeminen

Paikallisen sopimuksen tekeminen

Työnantajapuolella sopimus tehdään yleensä yrityksen nimissä. Sopimuksen tekee työnantajan edustaja, esimerkiksi henkilöstöpäällikkö tai esimies. Työntekijäpuolella sopimuksen tekee tilanteesta riippuen tyypillisesti yksittäinen työntekijä tai luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja. Etenkin niillä työpaikoilla, joilla ei ole henkilöstön edustajaa, työnantaja voi tehdä sopimuksen myös kaikkien työntekijöiden tai tietyn työntekijäryhmän kanssa yhdessä.


Silloin kun kyse on työehtosopimukseen perustuvasta paikallisesta sopimisesta, työehtosopimuksessa on yleensä määritelty, kenen kanssa työnantaja voi sopimuksen tehdä. Työehtosopimuksessa voidaan myös todeta, että joistain asioista voidaan sopia suoraan työntekijän kanssa ja toisista pitää taas sopia henkilöstön edustajan kanssa. Työntekijöiden edustaja (luottamusmies, luottamusvaltuutettu) tarvitsee muissa kuin työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa aina erillisen valtuutuksen asianosaisilta.


Paikallisen sopimuksen osapuolet voivat yleensä yhdessä ratkaista myös sen, tehdäänkö paikallinen sopimus suullisesti vai kirjallisesti. Kirjallista sopimusta tulee ensisijaisesti suosia. Työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa saatetaan myös edellyttää, että paikallinen sopimus tehdään tietyissä tilanteissa kirjallisesti.


Varsinainen sopimus on osapuolten saavuttama molempia sitova oikeustoimi, jonka tekemisen molemmat osapuolet tiedostavat.


Sopimukselle ei ole mitään määrämuotoa. Olennaista on, että siitä ilmenevät sopijaosapuolet, mitä on sovittu, ketä se koskee ja sopimuksen voimassaoloaika.